foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wnosząc pozytywne wartości ...

Wspierając w rozwoju ...

Służąc kompetencjami ...

Eliminując problemy ...

Dostarczając rozwiązań najwyższej jakości ...

Studia doktoranckie

10.2009 – 02.2014

Uniwersytet Ostrawski (Ostrawa, Czechy) , Wydział Pedagogiczny;
Specjalizacja: Pedagogika; Informacyjne i komunikacyjne technologie w edukacji
Doktor nauk społecznych (Ph. D.), praca doktorska „Rozvoj informatických kompetencí pomocí umělé inteligence“ („Rozwój kompetencji informatycznych przy użyciu sztucznej inteligencji“).

Kursy / courses:

 • Statistic methods in pedagogical research (KIP/DSTAT)
 • National research project involvement (KIK/DRNVP)
 • Active participation at a science conference (KIK/DRVK1)
 • Teaching experience (KIK/DVYUI)
 • Foreign language exam (KIK/DCJAZ)
 • Common seminary 1 (KIK/DSEM1)
 • Object oriented programming techniques (KIP/DOOPT)
 • Theory of education in informatics (KIK/DTEVZ)
 • Expert systems (KIK/DSYEX)
 • Common seminary 2 (KIK/DSEM2)
 • Teaching experience 2 (KIK/DVYU3)
 • Teaching experience 3 (KIK/DVYU4)
 • Vocational subject under another university (KIK/TZOP2)
 • Theses of dissertation thesis - completion, presentation, defense (KIK/DTEDP)
 • Publishing 1 (KIK/DPUB1)
 • Common seminary 3 (KIK/DSEM3)

Studia magisterskie

10.1999 – 12.2001

Politechnika Śląska (Gliwice, Polska), Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki;
Specjalność: bazy danych, sieci i systemy komputerowe
tytuł magister inżynier, praca magisterska „System oceny barwy wyrobów lakierniczych“.

Kursy / courses

 • Mathematics - selected issues / Matematyka - wybrane zagadnienia
 • Numerical methods / Metody numeryczne
 • Analysis of algorithms / Analiza algorytmów
 • The arithmetic of digital systems / Arytmetyka systemów cyfrowych
 • Fundamentals of electronics / Podstawy elektroniki
 • Automata theory / Teoria automatów
 • Foundations of computer science / Podstawy informatyki
 • Computer programming / Programowanie komputerów
 • Circuits and microprocessor systems / Układy i systemy mikroprocesorowe
 • Software engineering / Inżynieria programowania
 • Symbolic language programming / Programowanie w językach symbolicznych
 • Digital modeling / Modelowanie cyfrowe
 • Concurrent programming / Programowanie współbieżne
 • The construction of computer systems / Budowa systemów komputerowych
 • Computer networks / Sieci komputerowe
 • Operating systems / Systemy operacyjne
 • Databases / Bazy danych
 • Industrial information technology / Informatyka przemysłowa
 • Computer graphics and image recognition / Grafika komputerowa i rozpoznawanie obrazów
 • Java and programming on the Web / Java i programowanie w sieci Internet
 • Oracle DBMS / SZBD Oracle
 • Seminar / Seminarium dyplomowe

10.1988 – 09.1993

Politechnika Śląska (Gliwice, Polska), Wydział Chemiczny;
Specjalność: Technologia chemiczna organiczna,
tytuł magister inżynier, praca magisterska „Modelowanie procesu otrzymywania rezorcyny z 1,3-diizopropylobenzenu“.

Kursy / courses

 • Mathematics / Matematyka
 • Physics / Fizyka
 • Laboratory of physics / Laboratorium z fizyki
 • General chemistry / Chemia ogólna
 • Laboratory of general chemistry / Laboratorium z chemii ogólnej
 • Technical drawing / Rysunek techniczny
 • Philosophy / Filozofia
 • Russian language / Język rosyjski
 • Inorganic chemistry / Chemia nieorganiczna
 • Laboratory of inorganic chemistry / Laboratorium z chemii nieorganicznej
 • Science of mechanics / Maszynoznawstwo chemiczne
 • Sociology / Socjologia ogólna
 • Analytical chemistry / Chemia analityczna
 • Physical chemistry / Chemia fizyczna
 • Chemical engineering / Inżynieria chemiczna
 • English language / Język angielski
 • Learning about politics / Nauka o polityce
 • Foundations of computer science / Podstawy informatyki
 • Laboratory of foundations of computer science / Laboratorium podstaw informatyki
 • Laboratory of physical chemistry / Chemia fizyczna laboratorium
 • Organic chemistry / Chemia organiczna
 • Physical and chemical structures of the compounds and test methods / Struktury związków i fizykochemiczne metody badań
 • Chemical equipment / Aparatura chemiczna
 • Fundamentals of chemical technology / Podstawy technologii chemicznej
 • Economy / Ekonomia
 • Kinetics and catalysis / Kinetyka i kataliza
 • Mathematical methods in engineering / Metody matematyczne w technice
 • Industrial chemical analysis / Przemysłowa analiza chemiczna
 • Energy & fuel economy / Gospodarka paliwowo energetyczna
 • Technology of organic chemistry / Technologia organiczna
 • Technology of inorganic chemistry / Technologia nieorganiczna
 • Fundamentals of biotechnology / Podstawy biotechnologii
 • Technological laboratory / Laboratorium technologiczne
 • The biologically active compounds / Związki biologicznie czynne
 • Electrical engineering and electronics/ Elektrotechnika i elektronika
 • Automatics / Automatyka
 • Raw materials of basic organic synthesis / Surowce podstawowej syntezy organicznej
 • Analysis of technological processes / Analiza procesów technologicznych
 • Laboratory of specialization exercises / Laboratorium ćwiczeń specjalizacyjnych
 • Security issues in the industry / Problemy bezpieczeństwa w przemyśle
 • Selected sections of light organic synthesis / Wybrane działy lekkiej syntezy organicznej
 • Organization and economy / Organizacja i ekonomia
 • Environmental protection / Ochrona środowiska
 • Selected sections of apparatus / Wybrane działy aparatury
 • The processes of industrial organic synthesis / Procesy przemysłowej syntezy organicznej
 • The transition work / Praca przejściowa
 • The technology of biologically active compounds / Technologia związków biologicznie czynnych
 • Surfactants / Związki powierzchniowo czynne
 • Patent protection / Ochrona patentowa
 • Seminar / Seminarium dyplomowe
 • Laboratory MSc / Pracownia magisterska

Studia podyplomowe

04.2007 – 05.2008

Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska), Centrum Zdalnego Nauczania
studia podyplomowe „Przygotowanie kadry dydaktycznej do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość“.

Kursy / courses

 • Introduction to distance learning / Wprowadzenie do kształcenia na odległość
 • Psychology of distance education / Psychologia edukacji zdalnej
 • Educational measurement and evaluation in education online / Pomiar dydaktyczny i ewaluacja w kształceniu internetowym
 • Computers and networks / Komputery i sieci
 • Computer learning tools / Informatyczne narzędzia edukacyjne
 • The development of multimedia materials / Opracowywanie materiałów multimedialnych
 • Creating educational websites / Tworzenie dydaktycznych stron WWW
 • Organization of distance education / Organizacja procesu kształcenia na odległość
 • Copyright and distance learning / Prawo autorskie a kształcenie na odległość
 • Seminar / Seminarium dyplomowe

05.1991 – 09.1995

Politechnika Śląska (Gliwice, Polska), Ośrodek badań i doskonalenia dydaktyki,
studium pedagogiczne kwalifikujące do pracy nauczycielskiej.

Kursy / courses

 • Psychological conditions of education and teaching / Psychologiczne uwarunkowania wychowania i nauczania
 • The theory and methodology of education / Teoria i metodyka wychowania
 • Elements of the history of education and teacher professional ethics / Elementy historii wychowania z etyką zawodową nauczyciela
 • Sociological determinants of school education / Socjologiczne uwarunkowania wychowania szkolnego
 • Methodology of pedagogical research / Metodologia badań pedagogicznych
 • Basics of teaching and the methodology of intellectual work / Podstawy dydaktyki z metodyką pracy umysłowej
 • Methodology of teaching technical subjects / Metodyka nauczania przedmiotów technicznych
 • Teaching technology / Technologia kształcenia

Komunikat

Witryna używa ciasteczek - jeżeli nie zgadzasz się na ich użycie wyłącz je we własnej przeglądarce.